فارسی

بازخوانی مارکس برای درک اتونومی‌ها و انقلاب امروزین جان هالووی – مترجم: پیران آزاد • کار مجرد به یک مفهوم دولت مدار از تحول اجتماعی منتهی می شود. جنبش کار مجرد در یک زندان سازمانی و مفهومی اسیر می شود که انگیزه ها برای تغییر انقلابی را خفه می کند. مارکسیسم ارتودکس تئوری جنبش کارگری […]

“Twelve Theses on Anti-Power” (in Farsi), in BIDAR, The Revolutionary Subject: Introduction to and Critique of the Ideas of John Holloway (in Farsi) , Bidar, Hanover pp. 5-17 “Dignity’s Revolt” (en Farsi), in BIDAR, The Revolutionary Subject: Introduction to and Critique of the Ideas of John Holloway (in Farsi) , Bidar, Hanover pp. 17-40 “On […]